Close

רשימה חלקית של הופעות שלי בתקשורת

כתבה על הצעירים עולים מצרפת

עיתון מקור ראשון הגיע אליי לעבודה לשאול כמה שאלות לצעירים עולים

סרטון לפזצטא

בשנת 2012, בארגון פזצטא בקשו ממני להצלטם לעידוד גיוס לקרבי